Hier bent u: Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Spetter & Spatter, versie september 2017

1. Algemeen
1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder "Spetter & Spatter", Spetter en Spatter en de daarbij behorende locaties.
1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Spetter & Spatter en de deelnemer of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger(s)
(hierna te noemen: de deelnemer).
1.3 Bij de zwemlessen wordt gebruik gemaakt van een "internet zwemscore module" (hierna te noemen IZM), dit is een online leerlingvolgsysteem waar de voortgang
en gegevens van de deelnemer worden bijgehouden. Dit IZM is toegankelijk voor de deelnemer.
1.4 Alle voorgaande Algemene Voorwaarden van "Spetter en Spatter" worden vervangen door dit exemplaar.
1.5 Het webadres van Spetter en Spatter is www.spetterenspatter.nl, hierna te noemen "de site".

2. Activiteit
2.1 Het geven van zwemles met als doel het behalen van een zwemdiploma zoals deze worden uitgegeven door de NPZ - NRZ, EVOZ en/of de KNZB. Spetter & Spatter
erkent NPZ - NRZ, EVOZ en de KNZB als branche-organisatie, of anders indien individueel overeengekomen.

3. Inschrijven
3.1 Voor alle activiteiten dient vooraf een inschrijving plaats te vinden.
3.2 De hoogte van het inschrijfgeld kunt u terug vinden op de site.
3.3 De inschrijving is definitief als het inschrijfgeld op de rekening van desbetreffende vestiging van Spetter & Spatter is bijgeschreven.
3.4 Na bijschrijving van het inschrijfgeld ontvangt u een bevestiging met een persoonlijke inlogcode voor IZM.

4. Lesrooster
4.1 Het lesrooster kunt u terug vinden op de site en/of in IZM.
4.2 Spetter & Spatter kan te allen tijde het lesrooster wijzigen. Naar aanleiding van roosterwijzigingen kan nimmer aanspraak op restitutie van het les- en inschrijfgeld
worden gemaakt. Spetter & Spatter streeft ernaar om roosterwijzigingen vroegtijdig te communiceren.
4.3 Op bepaalde officiële feestdagen wordt er geen les gegeven. De betreffende data staan vermeld op de site. Afhankelijk van de lessoort heeft u hiervoor recht op inhaallessen
4.4 Spetter & Spatter hanteert een sluitingsperiode in de zomer- en kerstvakantie, hiervoor worden (afhankelijk van de lessoort) inhaallessen bijgeschreven.
De sluitingsweken staan op de site.

5. Ziekte of verzuim
5.1 Indien de deelnemer verhindert is, dient u dit 24 uur van te voren via IZM bekend te maken. Bij tijdig afmelden zal (afhankelijk van de lessoort) een inhaalles worden bijgeschreven.
Dit tegoed kan alleen worden gebruikt voor inhaallessen en nimmer voor restitutie van lesgeld.
5.2 Als er sprake is van langdurig verzuim door ziekte, kan er vanuit Spetter & Spatter een doktersverklaring vereist worden. In overleg wordt
besproken hoe de lessen verrekend worden. De gereserveerde lesplaats komt te vervallen.

6. Zwemlocatie
6.1 Zowel de huisregels van de zwemlocatie als die van Spetter & Spatter dienen te worden nageleefd. Deze zijn beide te vinden op onze website.
6.2 Er wordt les gegeven in daarvoor door de overheid goedgekeurde zwembaden.
6.3 wen-, proef- en afzwemmen vindt plaats in zwembaden die voldoen aan de eis van de NRZ_NPZ, EVOZ en/of de KNZB.

7. Aanwezigheid ouder/verzorger
7.1 Ouder(s)/verzorger(s) mogen alleen in overleg met of op aangeven van Spetter & Spatter aanwezig zijn in de zwemzaal. Dit wordt gedaan om de
kwaliteit van de zwemlessen te kunnen waarborgen.
7.2 Te allen tijde dienen de aanwijzingen van de zwemdocent(e) te worden opgevolgd.

8. Proefzwemmen en afzwemmen
8.1 Deelnemers worden tijdens de zwemles geselecteerd voor het proefzwemmen en ontvangen daarvoor een uitnodiging.
8.2 Deelnemers worden tijdens het proefzwemmen geselecteerd voor het afzwemmen en ontvangen daarvoor een uitnodiging.
8.3 Voor zowel proef- als afzwemmen is aanwezigheid een voorwaarde.

9. Betaling
9.1 Betaling is uitsluitend mogelijk via automatisch incasso. U dient Spetter & Spatter middels een machtigingsformulier te machtigen voor automatische incasso's.
9.2 Het machtigingsformulier voor automatische incasso geeft uw akkoord voor bij de inschrijving.
9.3 Het lesgeld wordt periodiek per maand geďncasseerd, in beginsel voorafgaand aan de betreffende lesperiode. U ontvangt hiervan per mail
vooraf een notificatie waarin de wettelijk verplichte informatie is weergegeven.
9.4 Eenmalige betalingen voor wen-, proef- en afzwemmen dienen contant betaald te worden.
9.5 Bij een geweigerde automatische incasso ontvangt u een herinnering. Hiervoor worden administratiekosten in rekening gebracht, het tarief staat op de site.
9.6 Spetter & Spatter behoudt zich het recht voor om bij niet tijdige betaling en/of storneren van het lesgeld, derden te belasten met het nemen van
incassomaatregelen. Alle met de incasso gemoeide kosten, met inbegrip van buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de deelnemer.
9.7 Spetter & Spatter behoudt zich het recht voor om alle tarieven jaarlijks per 01 januari aan te passen.
9.8 Bij een betalingsachterstand, om welke reden dan ook, kan niet worden deelgenomen aan het afzwemmen.
9.9 Bij uitblijvende betaling zal Spetter & Spatter overgaan tot een (al dan niet tijdelijke) ontzegging van deelname aan lessen/activiteiten van Spetter & Spatter.
Hierdoor gemiste lessen/activiteiten komen te vervallen, er is geen recht op compensatie in welke vorm dan ook.
9.10 Betaling van een lespakket gaat via een factuur, in 1 termijn of anders via 3 termijnen, die op factuur vermeld staan.

10. Opzegging
10.1 Opzegging dient schriftelijk middels een brief/email te geschieden. Om de goede ontvangst van een brief te waarborgen, adviseert Spetter & Spatter
deze per aangetekende post te verzenden.
10.2 Opzeggen kan per de eerste van iedere kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één volledige kalendermaand.
10.3 Opzegging zwemlespakket, (zie 10.1). Er vinden geen restitutie plaats op het gehele factuur.

11. Uitsluiting
11.1 Als aan één of meerdere regels niet wordt voldaan, kan dit tot uitsluiting van deelname aan de zwemlessen/activeiten leiden.
11.2 Als de aanwijzingen van de zwemdocent(e) herhaaldelijk niet worden opgevolgd, kan dit tot uitsluiting van deelname aan de zwemlessen/activiteiten leiden.

12. Veiligheid
12.1 Spetter & Spatter spant zich in om alle lessen met de grootst mogelijke zorg en aandacht voor veiligheid te geven.
12.2 Eventuele lichamelijke beperkingen c.q. gezondheidsproblemen/-risico’s moeten bij inschrijving worden vermeld. Alleen dan kan de
zwemdocent€ bij de lessen/activiteiten rekening houden met persoonlijke omstandigheden. Zonder vermelding kan
Spetter & Spatter geen verantwoordelijkheid nemen en dragen voor de risico’s en gevolgen.
12.3 In het belang van de veiligheid dienen de huisregels te worden opgevolgd. Deze huisregels zijn te vinden op de website.

13. Aansprakelijkheid
13.1 Spetter & Spatter is nimmer aansprakelijk voor schade die de ouder /verzorger lijdt gedurende de deelname aan de activiteit, tenzij er
sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Spetter & Spatter.
13.2 Indien Spetter & Spatter aansprakelijk is, dan is haar aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag en de gevallen waarvoor
de aansprakelijkheidsverzekering van Spetter & Spatter uitkeert.
13.3 De deelnemer is aansprakelijk voor alle schade die tijdens het gebruik van de accommodatie door zijn/haar toedoen wordt veroorzaakt.
13.4 Spetter & Spatter kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die de deelnemer of diens begeleider door verlies, diefstal, vermissing of
beschadiging van zaken lijdt of voor schade die het gevolg is van het staken van de zwemlessen.
13.5Mocht er door overmacht (bv. ziekte, overlijden, brand, wetgeving of schade) geen les gegeven kunnen worden, dan kan Spetter & Spatter
hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
13.6 Iedere aansprakelijkheid ten nadele van Spetter & Spatter voor enige andere vorm van schade is uitgesloten.
13.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat u de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen, na
het ontstaan daarvan per aangetekend schrijven bij Spetter & Spatter meldt.

14. Restitutie geld
14.1 Er vindt geen restitutie van gelden plaats.
14.2 Bij uitsluiting van deelname aan de zwemlessen/activiteiten vindt er geen restitutie plaats van reeds betaalde gelden.
14.3 Voor de, uiteindelijk, eventueel openstaande inhaallessen zal geen restitutie plaats vinden.
14.4 Spetter & Spatter sluit elke aansprakelijkheid, restitutie van gelden en/of enige andere financiële vergoeding uit, wanneer Spetter & Spatter in
een overmacht situatie komt te verkeren, waardoor Spetter & Spatter niet in de gelegenheid is om de zwemlessen te geven.

15. Privacy

15.1 Alle persoonsgegevens en/of vertrouwelijke informatie worden met respect voor de privacy van de deelnemer behandeld en niet verstrekt aan derden, tenzij
Spetter & Spatter hiertoe verplicht wordt door een hiertoe bevoegde wettelijke instantie.
15.2 Tijdens de zwemlessen/activiteiten en het diplomazwemmen kunnen foto’s en/of films worden gemaakt voor promotionele doeleinden van Spetter & Spatter.
Indien u bezwaar heeft tegen gebruik of plaatsing van foto’s en/of films van u of uw kind, dient u dit bezwaar tijdig schriftelijk of per email aan ons kenbaar te maken.

16. Geschillen
16.1 Alle geschillen tussen Spetter & Spatter en de deelnemer vallen onder het Nederlandse Recht.

17. Slotbepaling
17.1 Door het aanvinken van de Algemene Voorwaarden bij aanmelding op de site, verklaart u deze te hebben gelezen, begrepen en aanvaard.  

Spetter & Spatter
 
Locatie zwembad       
Kraaienhof 2
8219 CG Lelystad
 
Postadres                
Kennemerland 22
8245 ER Lelystad
 
T 06 - 11 42 43 74